Referat og formandens beretning

EFERAT FRA GENERALFORSAMLING I LUSTRUP-DAMHUS BEBOERFORENING

TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2019

1. Valg af dirigent: Peter Witt blev valgt uden bemærkninger. Konstaterede, at general-forsamlingen er varslet rettidigt.

2. Formandens beretning – se nederst.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved formand Michael Christiansen: Bemærk-ning til udgifterne til gas og vand: Da disse er acontobeløb, afspejler det tidligere for-brug og forhåbentligt vil det udlignes senere hen. Der er indkøbt en klimadør til red-skabsrummet og to nye komfurer, hvilket har været nødvendigt. Overskud i selve be-boerforeningen lå på ca. 40.000. Forsamlingshusets underskud er på 80.638 og idræts-foreningens overskud på ca. 17.000. Det samlede underskud er på godt 23.000. Der er 108 betalende medlemmer/husstande. Godkendt uden bemærkninger.

4. Indkomne forslag

Beboerhuset: Michael fremlagde processen for arbejdet med beboerhuset, som har været forelagt Økonomiudvalget to år i træk, men desværre ikke opnået støtte. I slutningen af 2018 modtog arbejdsgruppen dog henvendelse fra ”Børn og Kultur” om, at Byrådet havde valgt at lade projektet indgå i en ny anlægspulje til budgetforhandlingerne i 2019. En revideret ansøgning er derfor sendt til ”Børn og Kultur”hvor vi ansøger om det det halve af 3.850.000 kr.. Vi er samtidig i dialog med Ann Caroline Hansen, landdistriktskonsulent og fundraiser. Hun vil gerne mødes med os og være behjælpelig med spørgsmål ved evt. ansøgning om midler til landistriktspuljen. Spørgsmål fra Peter Witt: Er der stadig forbud mod at bygge træhuse i lokalområdet – og hvis, hvordan harmonerer det med, at vi planlægger at bygge i træ. Gregers er opmærksom på dette.

Lokalrådene: Lulu fremlagde Lokalrådets arbejde i 2018, som omfattede støtte af involvering en række lokale aktiviteter som: Aktivitets- og kulturhuset Lu-strup/Damhus, Ribelundplanen; aktiviteter i Vedels anlæg, Fjernbetjent Borger-service, Belysning af Haulundvej (afslået), Etablering af spisehus på legepladsen på Brorsonsvej, Overgangen til kirkegården ved Ribe Byferie, Ribe Jernindustri, Forsjænnelse af området bag Bostons gård, Minimering af rågeplagen i indre by. Lokalrådet har endvidere stor fokus trafiksikkerheden i vores område og ind mod Ribe by og ikke mindst rundt i byen.

Fællesjord: Michael orienterede om beslutningen fra sidste års generalforsam-ling, om at skrive til William Klockman, at når de engang sælger og fraflytter de-res ejendom, skal fællesjorden nær deres matrikel reetableres som den var, før han begyndte at plante på den. Bestyrelsen har skrevet men endnu ikke fået re-spons fra ham.

5. Budgetforslag – herunder fastsættelse af kontingenter:

Vi håber at få vendt underskuddet i 2018 til et overskud på omkring 6.000 i 2019.

Forslag om at gøre fællesspisningen til et arrangement kun for medlemmer. Vi skal endvidere gøre mere opmærksom på de goder, der følger med et medlemsskab. Kon-tingentstørrelsen bibeholdes. Budgettet godkendt uden bemærkninger. Stor tak til kas-sereren!

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

På valg: Suppleant Tina Christensen og Kaja Ravn Kjældgård er på valg og ønsker gen-valg. Michael Christiansen, Pia Tønning og Ron Snoeijink er på valg. Alle ønskede gen-valg, medmindre andre stod på spring. Alle blev genvalgt, så bestyrelsen består nu af: Michael Christiansen, Lulu Hjarnø, Sanne Ekelund Welinder, Bo Løhndorf, Ron Snoei-jink og Pia Tønning. Kaja Ravn Kjældgård og Tina Christensen som suppleanter.

7. Valg af revisorer: Mette Lønne og Lasse Hemmingsen genvalgtes begge.

8. Eventuelt:

Vi skal huske at notere, hver gang vi anvender forsamlingshuset. Der gives til-skud fra kommunen for hver gang huset anvendes.

Ida: Er blevet spurgt, om man må hænge noget op på informationsstanderen. Hun sagde nej, da den kun skal bruges til noget, der er lokalt.

Opfordring: Vigtigt at få nyheder ud til alle. Vi skal overveje, hvordan vi kan nå ud til flere.

Ida: Er der kommet styr på rengøringen? Pia: Ja, har afholdt møde med rengø-ringsdamen.

Peter Witt: Kogræsserlauget er åbent for tilmeldinger. Der vil blive lavet arran-gementer på fællesjorden, hvor dyrene går sommeren igennem. De kommer først i juni og slagtes midt i oktober. Der er generalforsamling torsdag næste uge – alle er velkomne, også selvom man ikke er interesseret i at få en kødandel.

Referat Generalforsamlingen 2023

 

1.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Peter Witt. Godtaget. Generalforsamlingen konstateres varslet rettidig

 

2.

Formandens beretning

Se bilag nedenfor.

Manglende kapital til målet er nået til nyt aktivitetshus ca. 750.000 til 1,5 mio.

Spørgsmål om fjernvarme: Vil det være en fordel at lave en fælles tilmelding? Vi vil gerne være tydelige. Bestyrelsen vil i løbet af foråret lave et fælles tilkendegivelses skriv. Her vil der være mulighed for at skrive sig på.

Man tilkendegiver, at man er interesseret i fjernvarme, når ens nuværende varmekilde står af.

Vi skal gøre os synlige i forhold til at få tilmeldt så mange som muligt. Der skal nedsættes et udvalg til dette.

I en periode over 10-12 år skal der udstykkes mellem Lustrup/Damhus.

I planen er der tiltænkt noget af dette til ældre boliger.

Vi ved endnu ikke, hvor store parcellerne bliver.

Beretning godkendt.

 

3,

Forelæggelse af revideret regnskab

Se bilag

Opfordring til at beboerne knytter deres OK kort til Lustrup/Damhus beboerforening.

Opfordring til at få beboerne til at melde sig ind i beboerforeningen.

Regnskabet godkendt.

 

4.

Indkomne forslag

Bestyrelsen: Bestyrelsen ønsker opbakning til at arbejde videre med forslag til renovering af beboerhus, med henblik på at opnå et beslutningsgrundlag ift. Økonomi, bæredygtighed, fremtidigt vedligehold og fremtidige driftsomkostninger. Skal der bygges nyt eller renoveres?

Der skal laves et økonomisk grundlag for en renovering i forhold til et nyt hus, og hvad skal det bruges til? Der var en opfattelse af, at der skulle være en afstemning til generalforsamlingen. Grundlaget for renoveringsprojektet, er det der er lavet af ArkitektLaden for år tilbage. Måske kan en landdistriktskoordinator bruges til at undersøge, hvad formålet med huset skal være. Selvom noget er nyt, kan det godt være bæredygtigt. Kan vi stable folk sammen til at hjælpe? Vi skal vurdere, hvilket projekt der er størst risiko for at bl.a. budgettet skrider. Bæredygtighed skal være i fokus – både ved nybyg og renovering. Forslag om at inddrage nogen, der ved noget om bæredygtighed. Tag fat i Kåre Welinder i forhold til idéer til fondssøgning. Der er økonomiudvalgsmøde den 9. maj. Der skal et sammenligningsgrundlag være på plads.

Det godkendes, at bestyrelsen arbejder videre på, at opnå et beslutningsgrundlag.  Der må bruges 50.000 kr.

 

Forslag fra Liselotte Christensen:

Brug af vores fællesjord matrikel 36c.

Vores ejendomsret over den østlige del af matrikel 36c bestrides af ejeren af de tilstødende arealer. Stien på matriklen er blevet spærret af grene og rafter. Det er fjernet af brugere af stien, men er spærringen er sat op igen.

Skal vi kæmpe for vores fælles jord, eller skal vi lade stå til?

Bestyrelsen foreslår: Vi kan tage nogle indledende snakke med en advokat og se, hvad vi skal gøre.

Opfordring til fortsat at bruge stien hen over matriklen. Det er en af måderne hvorpå vi kan undgå at andre vinder hævd over vores fælles besiddelser.

Bestyrelsen har fokus på, at vi skal bibeholde vores fælles besiddelser, og tager kontakt til de omgivende lodsejere, med det formål at forklare, at vi har ret til at bruge stien, da den ligger på vores fælles jord. Evt. med tilføjelse af, at når der sås, skal matriklen respekteres.

Følgende vedtægtsændring foreslås til næste års generalforsamling:
”Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer opfordres, fra næste generalforsamling, til at være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamling.”
Dette annonceres inden næste generalforsamling. Vedtægtsændringen skal være i tråd med lovgivningen.

Opfordring til, at man fra bestyrelsens side melder ud, hvem der er på valg det givne år, og hvem der ønsker genopstilling, og hvem der evt. er kandidater. Bestyrelsen må gerne foreslå kandidater. Dette annonceres på mail, Facebook og hjemmeside.

 

5.

Budgetforslag herunder fastsættelse af kontingent

Se bilag.

Børne og unge arr. ændres. Der sættes 1000 kr. af til disse. Der sættes 50.000 kr. af til arbejde med nyt aktivitetshus.

Kontingentet ændres ikke. Fastholdes på 400 kr.

 

6.

Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg:

Bestyrelse – Michael Christiansen, Pia Tønning, Kaja Kjældgaard. De genvælges.

Suppleanter – Tony Erlandsson og Mogens Larsen. De genvælges.

 

7.

Valg af revisor

Mette Lønne Christensen og Lasse Hemmingsen genvælges. Revisor suppleant Lars Nielsen genvælges.

 

8.

Eventuelt

Lokalråd: Lys på cykelstien. Kampen er ikke stoppet, vi kæmper videre, selvom vi sendes rundt imellem udvalg. Vi har indgivet ønske om at være med i et forsøg med nyt lys. Vi afventer svar. Det nuværende lys kan ikke reetableres.

Der arbejdes på 2 minus 1 vej ved Haulundvej.

Forslag om ajourføring af hjemmeside. Tanja Grejsen Henssen tager teten på dette.

Info fra Bo Løhndorf: Forløbet af den nye 400 kilovolt linje bliver lige øst for vores område. Der kommer master op til dette.

 

TAK FOR ET FLOT FREMMØDE.Formandsberetning for 2022 i Lustrup Damhus Beboerforening.

 

Det har været endnu et godt bestyrelsessår.

 

Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder i 2022 som alle har været præget af virkelyst og en stor interesse i at yde en indsats til gavn for området og medlemmerne i beboerforeningen.

 

Vi har en god sammensat bestyrelse, som er et godt fundament for de mange forskellige arbejdsopgaver vi som bestyrelse har.

 

Der er mange forskellige kompetencer til stede, alle byder ind der når og hvor der er behov, både når det er praktiske opgaver til arrangementer og i opgaver det kræver en vedvarende indsats overfor de instanser vi samarbejder med.

 

2022 har været et fantastisk bestyrelsessår, og som formand glæder jeg mig til at tage fat i 2023 sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der er mange spændende opgaver som venter på at vi tager fat, og jeg er sikker på at vi vil gøre os umage for at komme i mål, både med igangværende og de nye opgaver som vi ikke kender til endnu.

 

 

I starten af 2023 valgte Rusland at invadere Ukraine. Det fik ubehagelige konsekvenser for energipriserne rundt omkring i verden samt her i Lustrup og Damhus.

 

Vi var derfor nødt til at indføre et midlertidigt energitillæg på udlejning af forsamlingshuset. En økonomisk ansvarlig beslutning som var nødvendig.

 

Det til trods har der været et passende antal udlejninger.

 

Der er heldigvis meget der tyder på at priserne på energi og el er på vej til et acceptabelt niveau, så vi igen kan fjerne tillægget.

 

Når det så er sagt, kan det på grund af inflationen blive nødvendig at regulere på priserne for udlejning fremover.

 

Nødvendig fordi vi er en forening med en fornuftig økonomi, som vi for alt i verden ikke må sætte over styr. At vi er i stand til at skabe fornuftige resultater år efter år er med til at sikre at vi også i fremtiden kan imødekomme de ønsker som beboerforeningens medlemmer har og at vi er gearet til den udvikling som er i området.

 

Den sunde økonomi kommer ikke af sig selv. Den er et resultat af alle de ildsjæle som skaber aktiviteter såvel sport og idræt som kreative arrangementer og festlige indslag som vi alle nyder godt af, og hvor der heldigvis er stor opbakning.

 

Der kommer fra tid til anden nye arrangementer til, nogen starter en mandagskub, som over tid udvikler sig til at være en løbeklub, med det potentiale der kan være i det, det bliver spændende at følge.

 

Andre barsler med at skabe aktiviteter for børn og unge, det glæder de sig helt sikkert til.

 

Vores Sportsfest er et kapitel for sig, afviklingen og den festlige weekend bidrager med noget helt særligt for området og ikke mindst for vore økonomi.

 

Det er blandt andet de aktiviteter der er med til at skabe det gode sammenhold vi har i området, og som kan skabe gode lange relationer, som for nogen varer hele livet, er uvurderlige for området og sammenholdet.

 

 

 

Vores Forsamlingshus, kommende kultur og aktivitetshus

 

Det har efterhånden været en lang rejse, afbrudt af blandt andet Corona, noget som vi desværre ikke havde indflydelse på, og da Esbjerg Kommunes budgetmøde i slutningen af 2022 valgte at lukke ned for den anlægspulje vi var en del af, hvilket betød at det tidligere tilsagn om støtte til vores projekt forsvandt.

En beslutning vi ikke kunne sidde overhørig, og med hjælp fra lokalrådsformand Willy Weber fik Lulu, Bo og jeg sammen med Willy arrangeret et møde med borgmester og formand for økonomiudvalget Jesper Frost Larsen og medlem økonomiudvalget Jakob Lose, og vi kom derfra med det bedst tænkelige resultat, nemlig at løftet om at det tilskud bliver fastholdt, hvis vores egenfinansiering skaffes.

 

At verden har ændret sig siden vi startede projektet op i 2018, er der nok ingen der er i tvivl om, og at bæredygtighed og co2 aftryk er begreber som bliver en større og større del af vores hverdag, har vi sikkert også alle opdaget. Vi blev undervejs i processen således kontaktet af Mærsk fonden hvor vi har søgt midler til et nyt hus. Pernille fra Mærsk kom med en kærlig og velment opfordring til at tænke genbrug og renovering, som alternativt til at bygge nyt, hvis vi ønskede at styrke vores ansøgning.

  

 

Det har beboerhusgruppen taget til sig, der er overvejende enighed om at det er en retning vi er nødt til at overveje. Vi skal derfor nu undersøge de muligheder der er for at lave en passende løsning, både i forhold til anvendelighed og økonomi, også hvis vi tager de lange briller på og ser på hvilken løsning der kan tilgodese foreningens behov og ønsker både nu og om 10 - 20 - og 50 år i det omfang det nu er muligt. Der er ingen tvivl om at behovet de sidste 50 år har ændret sig og mon ikke vi kigger ind i ændrede behov de næste 50 år. Nogen af os er her sikkert ikke til den tid, men derfor er vi stadig forpligtet til at tænke os om, når vi beslutter hvilken løsning vi skal gå med, så vi på bedst mulig vis sikrer at investering der her laves både i form af penge og tid, tilgodeser flest mulige i længst mulig tid og måske sætter egne holdninger og individuelle behov lidt på pause.

 

Hvis den iver og interesse vi oplever, når vi holder infomøder om projektet er et udtryk for hvor stor en indsats der gøres når arbejdet går i gang, så bliver det rigtig godt og ingen sag at få huset renoveret eller byggetJ

 

 

 

Lokalrådet.

 

I Esbjerg Kommune er der en række lokalråd til at varetage områdernes interesser. Beboerforeningen er en del af lokalråd Ribe-midt og det er Lulu der repræsenterer os der, så hvis man sidder og brænder med en god ide, er man altid velkommen til at skrive, ringe eller bare tage fat i en af os i bestyrelsen så vi kan få gode ideer og tiltag bragt videre. Vi har hvert år mulighed for at fremføre de ideer, planer og projekter der er relevante for vores område på møder med de forskellige udvalg under Esbjerg kommune samt økonomiudvalget, og har gennem de seneste år haft cykelstien og det nye Aktivitetshus/Forsamlingshus på dagsorden.

 

Lulu vil senere komme ind på hvilke projekter og aktiviteter der arbejdes med i lokalrådet, og hvilke forventninger og resultater man ønsker. 

 

 

Fjernvarme.

 

Der er en stor interesse for fjernvarme lige nu, og det ser ud til at det i fremtiden er den opvarmningsform der gør samfundet mindst sårbare i forhold til mangel på energi, fjernvarmeværker kan anvende forskellige energikilder og der er store muligheder i at udnytte den spildvarme som i mange virksomheder.

 

Vi er i beboerforeningen i dialog med Ribe fjernvarmeværk, og presser på for den hurtigst mulige løsning som kan bringe fjernvarme til området, det kræver at så mange som muligt giver udtryk for at man er interesseret i at få fjernvarme, måske ikke nu, men når den varmepumpe man har er udtjent eller når gasfyret ikke vil mere. Jo flere der tilkendegiver at de er interesseret jo større sandsynlighed er der for at Ribe Fjernvarme vil prioritere at ligge fjernvarmen forbi Damhus og Lustrup.

 

Der er muligvis et forslag til en fælles tilbagemelding til Ribe Fjernvarme senere på programmet.  

 

 

 

 

 

Idrætsafdelingen.

 

Der er som sædvanlig gang i de forskellige grene af idrætsafdelingen, puls og styrke kører i sit vanlige spor og der er god opbakning til det.

 

Yoga ser ud til for alvor at have bidt sig fast som en tilbagevendende begivenhed.

 

DGI Gross løb har været en tilbagevendende begivenhed som har involveret op mod 300 deltagere fra mange områder af landsdelen, så de også får mulighed for at se området.

 

Og vi har på det seneste også fået en løbeklub, alt sammen med til at skabe det gode sammenhold.

 

 

 

Fællesjorde og stier.

 

Vi har stadig en del områder og stier som er det vi i det daglige omtaler som fællesjorder, dem skal vi passe på, rigtig mange bruger de arealer og stier vi har, både til 2 og 4 benede, vi har en lokal lodsejer som gerne stiller deres privatejede skov til rådighed for os alle, det vi kender som Lena og Allans Skov jeg er ikke er den eneste som er taknemlig over den mulighed, og jeg er sikker på at vi så længe vi alle husker at tage de hensyn til hinanden og ikke smider affald i skoven samt husker at føre hund og hest i snor og tøjle, så for vi lov at komme der, også fremover.

 

Hvis man på sin tur rundt i området støder på forhindringer, så vores fælles arealer og stier ikke er tilgængelige, må man meget gerne tage fat i bestyrelsen evt. tage et par billede af det og beskrive hvor det er, så vil vi gøre hvad vi kan for at rydde op, så man u forhindret kan færdes i området som tilhører os alle.

 

 

 

 

Trafik og Cykelsti

 

Der er åbnet dialog med Henrik Hasling fra Esbjerg Kommune omkring muligheden for at sænke hastighedsgrænsen til 40 km/t i Lustrup.

 

Det skulle være planlagt en hastigheds- og trafikmåling for at få et overblik over den nuværende situation.

 

Der arbejdes også på en skrivelse til vejdirektoratet vedr. farten på Haderslevvej, som i den østlige ende bevirker en utrygt i at svinge ind på egen matrikel.

 

Der er stadig dialog med EK omkring lys på cykelstien, vi har i forløbet oplevelsen af at vi bliver sendt rundt fra den ene afdeling i EK til den anden politiker og ventet på direktører som for gud ved hvilken gang skal besigtige det manglende lys på cykelstien, vores ven fra lokalrådet Willi Weber har bidt sig fast i EK og afkrævet de et svar, vi venter i spænding på hvad der komme ud af det.

 

 

 

 

Området vokser.

 

Esbjerg Kommune er presset i forhold til at finde mulig bosætning, strategisk ønsker Esbjerg Kommune at vokse og trække virksomheder til området. Det kræver at tilflyttere har mulighed for bosætning, det bliver sværere at finde egnede arealer til det formål, en af udfordringerne er stigende grundvand som typisk står 40-50 cm højere end forventet, arealet mellem Lustrup og Damhus ad Strengevej er i den nye Kommuneplansrevision udlagt som bosætningsområde, og vil over de næste 10-12 år indgå i deres plan for mulige områder til formålet.

 

 

 

 

 

 

Tak til.

 

 

Jeg vil til slut takke de ildsjæle der gør alt det de gør, som de gør fordi de kan - ikke fordi de skal –

Uden jeres indsats og store engagement var der rigtig mange ting, der aldrig ville blive en realitet og som aldrig ville blive gennemført.

 

Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Der bliver arbejdet hårdt for at skabe nye muligheder for alle i lokalområdet og bibeholde et aktivt og velfungerende lokalsamfund.

 

Den nuværende bestyrelse har en rigtig god sammensætning, der stor forståelse for at vi arbejder for hele området og alle medlemmer i beboerforeningen, der er et godt klima og samarbejdet fungerer godt, det er en fornøjelse at være formand, når det er som her.

 

Vi håber at i alle vil give en hånd i året der kommer, vi får brug for det. På forhånd tak.

 


Formandens beretning

 Formandens beretning:

Årets arrangementer

Vi har I årets løb afholdt flere arrangementer til gavn for både beboerne, foreningens økonomi og kendskab til området.

De traditionelle arrangementer er blevet afviklet, og en del nye er kommet til - Crossløb er vist på vej til at blive en tilbagevendende begivenhed, Ligesom Luksusloppemarked, Fællesspisning og Temafester er på programmet og det er ikke dem alle, der er gang i en hel masse, Dejligt at så mange byder ind med at arrangerer og skaber oplevelser for alle de der deltager og det er til stor gavn når vi skal søge tilskud hos Esbjerg Kommune, hvilket vi igen vil gøre når tid er, så vi kan få flere redskaber, bedre faciliteter eller hvad det nu er muligt at søge tilskud til - som vi mangler.

Derudover bidrager aktiviteterne alle i stører eller mindre grad til foreningens økonomi og det gode sammenhold.

Dejligt at så mange af de der er flyttet til de senere år også byder ind og deltager en masse aktiviteter, ligesom en del allerede er involveret forskellige udvalg.

Igen skal der her lyde en opfordring til at byde ind hvis man sidder og brænder inde med en god ide. Vi har et aktivitetsudvalg bestående af Ruth, Helen og Ida tag fat i dem, de vil helt sikkert gerne høre om det.

Sportsfesten var igen i år en succes, Med stor opbakning fra de lokale og et velafviklet Lustrupløb med deltagelse af mange der ikke er herfra, det er flot at vi kan trække så mange til at deltage i løbet fredag aften stor ros til dem der får det til at ske og tak til dem udefra der er til at få det afviklet, der er en masse sjove og nye aktiviteter i løbet af weekenden for alle størrelser, Festen lørdag aften er et tilløbsstykke som sædvanlig, hvor det rundhåndet blev skænket ud af både øl og det der stærkere og godt vi har styr på diverse fjernlagre når der er stører efterspørgsel en forventetJ

Dejligt at så mange deltager I sportsfesten, også med al det praktiske omkring afvikling af arrangementer og aktiviteter i løbet af weekenden.

Jeg er sikker på at de er klar med en festlig weekend til august 2019.

Idrætsafdelingen.

Der er rigtig godt gang i idrætsafdelingen, der er stort set altid mulighed for at komme ud og røre sig i Lustrup og Damhus.

På Idrætsområdet har der været godt gang i masser af aktiviteter det er supergodt at vi har en masse personer der ligger kræfter i at holde dette i gang hvad enten det er puls styrke, lørdagsløbeture, zumba, gymnastik og lokale cykelture er det også blevet til, det ser ud til at det der med at cykle i gult griber lidt om sigJ

Der er flere gange hver uge i en masse i forsamlingshuset og i området omkring os, det er med til at skabe det lokale sammenhold, som alle kan blive en del af ved blot at melde sig til.

Lokalråd

I Esbjerg Kommune er der nedsat en række lokalråd til at varetage lokalområdernes interesser. Beboerforeningen er en del af lokalråd Ribe-midt. Det er Lulu der repræsenteret beboerforeningen der, Der er en masse spændende projekter som Lulu vil fortælle om senere. Lokalrådet giver foreningerne mulighed for at fremføre deres ønsker og planer for Esbjerg Kommune og de relevante udvalg primært Økonomiudvalg samt Vej og Park en gang årligt. Og for vores vedkommende er børn og unge udvalget pludselig blevet et interessant område. Det er for at tilsikre at vi også har er blevet hørt når der tages beslutninger i byrådet der vedrører vores lokalområde.

Det er blandt andet derigennem vi har adgang til at søge om hjælp til de opgaver vi har omkring vedligehold af forsamlingshuset hvor landsbypedellerne har været til stor hjælp med forskellige opgaver rundt omkring og i huset.

Cykelstien

Cykelstien er til glæde for hele området, både I forhold til det den egentlig var tiltænkt, nemlig alle skolebørn, men også alle mulige andre aktiviteter, VI har dog lidt udfordringer omkring belysning som vi er i dialog med Esbjerg kommune omkring, de har langt om længe erkendt at der er en fejl i de monterede lygter og overvejer lige nu hvilken løsning der er et alternativ til det nuværende, og vi holde dem naturligvis i skak så vi næste vinter kan forvente et rimeligt lys på stien.

Vi arbejder i bestyrelse på at få etableret en mere permanent og korrekt belysning på stykket fra Lustrupvej og op til hvor den egentlige cykelsti begynder. Lige bagved Hans hvor lokalbelysningen stoppper.

Fællesjord og Stier.

Vi har en masse skønne steder og stier i området, de bliver heldigvis brugt flittigt af både 2 og firbenede der herfra skal lyde en stor opfordring til at bruge dem, der er borde og bænke sat op, så man kan sidde og nyde de steder, de er med til at gøre området unikt, HUSK at bruge dem så de også er her om 5-10-15 år og kan være med til at forskønne området når der kommer familier der skal bosættes i nærheden af Esbjerg i takt med at der opstår flere og flere arbejdspladser der, og vi skal vise hvad det er der gør at de skal vælge at bosætte sig her i stedet for på Nørremarken eller i Bramming eller Varde.

Det er i vores alles interesse så vi også fremover kan være et attraktivt område at flytte til, så der er købere til vores huse, hvis vi af den ene eller anden grund vælger at flytte, det er blandt andet vores skønne naturområder hvor man frit kan færdes til fods eller hests, gå tur med hunden eller på cykel.

Der er en fornøjelse at se den store opbakning til gåture i området som Michael arrangerer. Det giver mulighed for at lære området at kende for dem der lige er flyttet hertil, og for dem der har lyst til en gåtur giver det mulighed for at lære de nye at kende, det er win win for alle parter

Forsamlingshuset.

Vi har indkøbt et par nye komfurer og en ny dør i mellem redskabsrummet og salen, begge dele noget vi vil kunne tage med og bruge i et eventuelt nyt forsamlingshus, men vi er nødt til at holde et vist niveau hvis vi fortsat skal leje huset ud.

Vi er i gang med at lave en facebookside der alene henvender sig til brugere og de der er interesseret i vores forsamlingshus, der vil være mulighed for at indhente oplysninger om faciliteter, priser, lejevilkår. der vil være en kalender tilknyttet så alle kan se hvornår der er ledigt og alt det der er interessant for dem der ønsker at leje det, eller bare orientere sig om mulighederne

Vi vil over tid gå fra offline til online omkring udlejning af forsamlingshuset, så kan evt. Lejere søge info priser regler og muligheder der, ligesom

Tak til

Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Der bliver arbejdet hårdt for at skabe nye muligheder for alle i lokalområdet og bibeholde et aktivt lokalsamfund. Den nuværende bestyrelse er en rigtig god sammensætning der er et godt klima og samarbejdet flyder på tværs af ansvarsområder, det er en fornøjelse at være formand når det er som her.

Der skal også lyde en meget stor tak til alle dem der har været involveret og ydet en indsats på alle andre områder i foreningen

Uden Jeres indsats og store engagement var der rigtig mange ting, der aldrig ville blive en realitet og som aldrig ville blive gennemført. Tusind tak for hjælpen. Vi håber at i alle vil give en hånd i året der kommer, vi får brug for det.