Bålhytte

Bålhytte

Byggetilladelse Vedr. : Bålhytte, pizzaovn, borde og bænke Adresse : Strengevej 22, 6760 Ribe

Matr. nr. : 18aø, Lustrup, Ribe Jorder I anledning af ansøgning om byggetilladelse vedrørende ovennævnte ejendom meddeles hermed tilladelse efter BR18. Tilladelsen er meddelt på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen. Kommunalbestyrelsen har på grundlag af ansøgningens oplysninger konstateret, at det ansøgte ikke strider mod anden lovgivning, jf. vejledningsteksten til BR18 § 35 stk. 2. Der er ikke taget stilling til, om projektet overholder eventuelle private servitutter, der påhviler ejendommen. Ansøgningen er jf. BR18 alene behandlet i forhold til kap. 5 ’’Brand’’, kap. 8 ’’Byggeret og helhedsvurdering’’, kap. 15 ’’Konstruktioner’’ og kap. 20 ’’ Ubebyggede arealer ved bebyggelse’’. Byggetilladelsen er givet på følgende grundlag: • Anvendelseskategori 1 (jf. BR18 § 85, bilag 1 tabel 1) • Risikoklasse 1 (jf. BR18 § 86, bilag 1 tabel 2) • Konstruktionsklasse KK1/CC1 (jf. BR18 § 489) • Brandklasse BK1 (jf. BR18 § 493) Erklæring i henhold til hoveddokument dateret d. 16-02-2020 om, hvilke tekniske forhold i Bygningsreglement BR18, byggearbejdet er omfattet af, jf. BR18, §10, stk. 9. Tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen jf. Byggelovens § 27. Gyldighed og påbegyndelse Byggetilladelsen er gyldig i et år fra afgørdato. Tilladelsen bortfalder, hvis byggearbejdet ikke er meldt påbegyndt inden et år fra afgørdato_2, der henvises til Byggelovens § 16 stk. 10. Når byggearbejdet påbegyndes og afsluttes skal dette anmeldes til Byggeri i Byg og Miljø.

Byggesagsgebyr, 1. rate Gebyrtype Kr. Antal m² / stk. / timer Gebyr Fastpris 1062,00 1,00 1062,00 Gebyr i alt, kr. 1062,00 Der fremsendes en regning på byggesagsgebyret. Vi gør opmærksom på, at gebyret opkræves i 2 rater. Anden rate opkræves når byggeriet lovligt kan tages i brug. Læs mere om gebyrreglerne på www.esbjergkommune.dk. Tilladelsen meddeles på betingelse af Vilkår: 1. Jordflytning skal anmeldes til Miljø jf. http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/affald--energi-- milj%C3%B8/jord/jordflytning/hvorn%C3%A5r-skal-jordflytning-anmeldes.aspx 2. At tagvand skal holdes på egen grund jf. BR18 § 77 stk. 2. Tilladelse til ibrugtagning og færdigmelding Byggeriet skal færdigmeldes jf. BR18 § 40. Færdigmelding skal ske i Byg og Miljø. Ved færdigmelding skal det erklæres at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og de bestemmelser i bygningsreglementet byggeriet er omfattet af jf. BR18 § 40 stk. 2 nr. 2. Byggeriet må ikke tages i brug, før der er meddelt ibrugtagningstilladelse. Før ibrugtagningstilladelse kan meddeles, skal der som hovedregel foretages et færdigsyn. Kontakt Kommunen i god tid med henblik på aftale om tilsynsdato. Andre tilladelser Der er ikke meddelt tilladelser efter anden lovgivning. Dispensation Der er ikke meddelt dispensation fra bestemmelser i byggelov og planlov. Der er ikke meddelt dispensation fra de gældende bestemmelser i Bygningsreglement BR18, jf. Bygningsreglement BR18, §13. Såfremt der er bestemmelser som ikke er overholdt, må byggearbejdet ikke påbegyndes, før de nødvendige dispensationer er meddelt. Klage Byggeloven: Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af byggelovgivningen kan påklages til Nævnenes Hus i overensstemmelse med byggelovens §§ 23 og 24. (Det gælder dog udelukkende retlige spørgsmål). Klager over kommunernes afgørelser efter byggeloven skal sendes til: Nævnenes Hus via e-boks eller e-mail: Byg@naevneneshus.dk

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelser i medfør af anden lovgivning kan påklages i overensstemmelse med klagebestemmelserne i den pågældende lov. Læs mere om hvordan du gør og hvilke krav der er til din klage på www.nævneneshus.dk. Er der spørgsmål til tilladelsen, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Venlig hilsen Mogens Bruun Byggesagsbehandler